Strona w budowie...
A A A
MOZUMiejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Jesteś tutaj: Home Wolne stanowiska pracy

                                                                                                                                                                                                                      Przemyśl, 28 listopad 2018r.


                Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – na umowę zlecenie:

1. PRAWNIK

2. PSYCHOLOG

3. PEDAGOG

4. PRACOWNIK SOCJALNY

1. Na wolne stanowiska pracy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 •  wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne,
 •  minimum 2 letni staż pracy ,
 •  doświadczenie w  diagnozowaniu  i udzielaniu pomocy  psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej, prawnej
 •  znajomość przepisów:  

       a) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

       b) rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • praktyczna znajomość obsługi komputera,

Ponadto kandydata powinna cechować:

- komunikatywność, uprzejmość, skromność, dokładność, aktywność, empatia

- chęć promowania Ośrodka i uczestnictwo w zewnętrznych kampaniach, konferencjach 

dodatkowe, pożądane:

 • certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień,
 • studia podyplomowe lub studium z zakresu: terapii uzależnień, terapii pedagogicznej, psychologii klinicznej,
 • szkolenia, uprawnienia i udokumentowane doświadczenia z zakresu pomocy  terapeutycznej 
  i psychologicznej oraz psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Diagnozowanie  psychologiczne pacjenta, badanie, wydawanie opinii i kierowanie do odpowiednich instytucji lecznictwa.
 • Przeprowadzanie indywidualnych rozmów terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi dział ambulatoryjny – izbę wytrzeźwień.
 • Udzielanie porad i wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, i doświadczającym przemocy w rodzinie
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów terapii indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • Krótkoterminowe  formy  psychoterapii indywidualnej.
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami, poradniami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych.
 • Prowadzenie  szkoleń  dla pracowników Ośrodka.
 • Prowadzenie całości dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw w tym: kart pacjentów, rejestru osób poddanych terapii, wydanych zaswiadczeń, prowadzenie korespondencji oraz sporządzanie sprawozdań.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia i uprawnienia,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Oferta pracy na stanowisko: „…” osobiście lub pocztą w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom  przy ul. Św. Brata Alberta 10 w Przemyślu w terminie do dnia  21 grudnia  2018 r. (godz. 15.00)

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane.

5. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu  postępowania konkursowego, tj. przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja dokona oceny kandydatów. Pozostałym kandydatom oferty zostaną zwrócone.

6. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mozu.przemysl.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom.

                                                                                        

                                                                                         Dyrektor

                                                                                    mgr inż. Agnieszka Książek