Strona w budowie...
A A A
MOZUMiejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Jesteś tutaj: Home Kadra Dział interwencji kryzysowej

Dawid Tarczyński – prawnik, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Zatrudniony  w administracji samorządowej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zespołu interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia socjalnego. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończył szkolenie w zakresie pracy
ze sprawcami przemocy domowej wg.  Modelu DULUTH.

 

Ewa Ogrodnik – oficer policji, obecnie na emeryturze. Pracowała w Komendzie  Miejskiej  w Przemyślu w której zajmowała się problematyką zapobiegania przestępczości i demoralizacji  nieletnich oraz przemocą w rodzinie. Była inicjatorem i realizatorem wprowadzania na terenie Przemyśla procedury Niebieskiej Karty. Posiada wieloletnie doświadczenie w Zespole Interwencji Kryzysowej. W MOZU udziela porad i informacji na temat uzależnień od alkoholu, przemocy w rodzinie oraz współpracy z funkcjonariuszami policji.

 

Teresa Pawłucka – mgr psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego. Zatrudniona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systematycznie udziela wsparcia psychologicznego rodzicom z problemami. Ma też doświadczenie zawodowe w edukacji jako nauczyciel i szkoleniowiec. Systematycznie zdobywa i poszerza kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych szkoleniach i kursach.

Renata Cwynar – mgr pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii psychopedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zespole interwencji kryzysowej. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła szkolenia m.in. z zakresu uzależnień, pracy z dzieckiem i rodziną, pomocy osobom w kryzysie.

 

Marzena Olearnik – psycholog, terapeuta uzależnień, biegły sądowy z zakresu psychologii klinicznej i uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Zatrudniona w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zespole interwencji kryzysowej, z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, oraz z osobami uwikłanymi w przemoc
w rodzinie. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończyła szkolenia rekomendowane przez PARPA potwierdzone certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień, jak również specjalizację z zakresu psychologii klinicznej.

 

Małgorzata Foryś – mgr pedagogiki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła  studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i terapii pedagogicznej oraz zarządzania pomocą społeczną. Obecnie zatrudniona w domu dziecka, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi . W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła szkolenia z zakresu uzależnień od alkoholu i narkotyków, interwencji  kryzysowej,  trening zastępowania agresji.

 

Małgorzata Dyjak – socjolog,  pracownik socjalny,  ławnik  przy Sądzie Okręgowym w  Przemyślu. Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, posiada doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz w zespole interwencji kryzysowej. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończyła II stopień specjalizacji z zakresu przemocy w rodzinie, oraz szereg szkoleń w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany specjalista z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Niebieska Linia.

 

Sabina Skubisz – socjolog, pracownik socjalny, kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, posiada doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz w zespole interwencji kryzysowej i ośrodku wsparcia socjalnego. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończyła I i II stopień studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej wg.  Modelu DULUTH oraz szereg szkoleń w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany specjalista z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Niebieska Linia i certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – PARPA.

 

Przemysław Gawczyński  - mgr psychologii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył  studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Obecnie zatrudniony w Gimnazjum, Domu Pomocy Społecznej, pracuje z niepełnosprawnymi. Posiada także doświadczenia zawodowe w lecznictwie psychiatrycznym, diagnostyce dzieci i młodzieży, pracy socjalnej, jako nauczyciel i szkoleniowiec. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończył szkolenia z zakresu uzależnień, terapii, diagnozy, pedagogiki i interwencji kryzysowej.